Bedriftsinterne kurs

Ifea kan påta seg å arrangere bedriftstinterne kurs.

Ønsker du mere informasjon om hvordan vi kan tilrette for kurs i din bedrift, vennligst ta kontakt med
Adm. direktør Stein Altern, tlf 91 33 92 15 eller via e-post: stein.altern@ifea.no

NYTT januar 2014
Bedriftsinterne kurs basert på nye brukerguider for arbeid i elektriske anlegg- høyspenning og lavspenning.

1. NEK 410- maritime elektriske anlegg
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav beskrevet i FME, samt ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NRK 410 for å oppfylle forskriftens krav (FME). Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som idag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.
Varighet 2 dager
(Pris ved forespørsel)

2. FEL/NEK 400:2010
Her gis det en innføring den reviderte normen og hvilke endringer som er foretatt ifhht til NEK 400:2006
Varighet 2 dager
(Pris ved forespørsel)

”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg”
Bedriftskurs innen EL-sikkerhet - IfeaKravet i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” sier at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjonerog at dette skal gjentas minst en gang årlig. Gjennomgangen skal i nødvendig omfang tilpasses relevante problemstillinger for den enkelte virksomheten og den enkelte ansattes funksjon (leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet eller leder for kobling). Den må også omfatte bedriftsinterne instrukser, prosedyrer og retningslinjer når slike foreligger. Gjennomgangen må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i bruk av relevant utstyr.

Ifea tilrettelegger i denne sammenheng for egne bedriftsinterne kurs:
1. SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG, LAVSPENNING (FSEL)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har krav om at alle som skal arbeide i elektriske anlegg, som kan settes under spenning, skal følge sikkerhetskravene i ”FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG” (FSE). Det kreves årlig opplæring i forskriften. Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg og ved drift av slike anlegg. Dette kurset omhandler arbeid i lavspenningsanlegg.

Kurset inneholder:

 • Farer med elektrisk strøm
 • Hendelser
 • Eksempler på hendelser
 • Bilder av skader
 • «Den menneskelige faktoren»
 • Gjennom gang av forskriften
 • Oppgaveløsning

2. SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG, HØYSPENNING (FSEH)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har krav om at alle som skal arbeide i elektriske anlegg, som kan settes under spenning, skal følge sikkerhetskravene i ”FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG” (FSE). Det kreves årlig opplæring i forskriften. Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg og ved drift av slike anlegg. Dette kurset omhandler arbeid i høyspenningsanlegg. De som skal arbeide i anlegg med både høy- og lavspenning må også ha FSE for lavspenning.

Kurset inneholder:

 • Innledning
 • Ulykker i høyspenningsanlegg
 • Seinskader
 • Gjennom gang av forskriften
 • Oppgaveløsning

3. EX- grunnleggende
Kurset omfatter informasjon om DSB, deres regelverk og rolle i forbindelse med elektriske anlegg i EX-områder. I tillegg er ATEX-direktiver, gjeldende forskrifter, normer for elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder en del av fagplanen. En del av kurset omhandler eksplosjonsfarlige gasser, væsker og damps egenskaper. Sentralt er også en innføring i prosjektering og arbeid i eksplosjonsfarlige områder.
Kurset skal gi deltakerne grunnleggende generelle kunnskaper om Ex-installasjoner, ATEX-direktivene

 • Gjeldene regelverk og normer
 • Eksplosjonsteori gass/støv
 • Soner / områdeklassifisering
 • Valg, prosjektering og installasjon av el/mek. Ex-installasjoner.
 • Sertifiserte beskyttelsesmetoder el/mek¨Ex installasjoner
 •  Merking

Formålet med kurset er å oppfylle de generelle krav som bl.a. henvises til gjeldene regelverk og gi «grønt kort» til alle Ex-installasjoner onshore/offshore

Merk: Det kreves her en avsluttende teoriprøve.
Ta kontakt for mere informasjon vedr varighet/pris!

4. NEK 420 ( EX-oppdateringer)
Dette er et oppdateringskurs som bør gjennomgås hvert år. Det tar for seg regelverk, ekplosjonsteori, soner og områdeklassifisering, beskyttelsesarter, systemspenninger. jording, arbeidstillatelser, merking, EX-motorer og FDV/sluttdokumentasjon
Varighet 1 dag
(Pris ved forespørsel)

5. Den nye maskinforskriften 2011
Kurset gir en gjennomgang av hva som er nytt i maskinforskriften, samt en presentasjon av metodikk og løsninger for riskikoanalyse med fokus på personellsikkerhet ved bruk av maskiner
Varighet 1 dag
(Pris ved forespørsel)

6. System Control Diagram ( SCD) ( Norsok 1-005)
Bakgrunn for dette kurset er den økte bruken av SCD. Stadig flere anlegg på norsk sokkel bruker SCD i sin dokumentasjon og implementering av styringslogikk i SAS. Flere av de pågående moderniseringsprosjektene velger å bruke SCD i sin implementering av nytt utstyr og ny styringslogikk
Varighet 1 dag
( Språk: norsk eller engelsk)
Pris ved forespørsel

7. Innføring i prosessforståelse
Kurset gir en innføring i metoder for bedre å forstå prosessforståelsen. Kurset henvender seg til personer som jobber med prosess-relaterte oppgaver. Dette inkluderer prosessingeniører, forskere, laboratoriepersonell -eller andre som jobber med prosessutvikling og produktkvalitet.
Varighet 1 dag
(Pris ved forespørsel)

8. Hvordan lese og forstå P&ID diagram
Enkelt eksempler på P&ID, Process Flow Diagram, lynkurs i grunnleggende reguleringsstrukturer, identifikatorer ( bokstav og tallkoder) i P&ID, eksempler-og og øving i å tegne P&ID.
Varighet 1 dag
(Pris ved forespørsel)

9. HMS grunnkurs arbeidsmiljø
Kurset tilfredstiller den lovpålagte 40 timers HMS-opplæringen ihht arbeidsmiljølovens og hovedavtalens krav.
Varighet: 2 dagers nettkurs, hjemmeoppgave og 2 dagers samling
Pris medlemmer i NHO og Ifea: NOK 6.000,- ikke-medlemmer: NOK 7.500,-

 

Det er stengt for kommentarer.