Klart mandat fra årsmøtene i NFA og Ifea

De ekstraordinære årsmøtene i Ifea og NFA den 23. november vedtok enstemmig å slutte seg til planene om en sammenslåing av foreningene. Planen for dette er å være operativ med en ny forening fra 1. januar 2018.
Nå gjenstår bare en uravstemning i Ifea før den nye foreningen er en realitet.

I dagene fremover vil alle medlemsbedrifter bli kontaktet om deres synspunkter på en slik sammenslutning. Det er svært viktig at kontaktpersonene i medlemsbedriftene deltar i uravstemningen ved å avgi sin stemme.

Dette er en uravstemning blant medlemmene som skal gi svar på om medlemsbedriftene i Ifea ønsker at foreningen skal slå seg sammen med NFA.

Nedenfor kan du lese litt om bakgrunnen for sammenslåingen
De siste 3 årene med betydelige utfordringer innenfor olje- og gass-sektoren har medført at det norske markedet for kurs og konferanser har endret seg. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering, – Ifea og andre aktører i kurs- og konferansemarkedet er i sterkt påvirket av dette.

Ifeas styre har kommet frem til at den økonomiske utviklingen de siste årene har ført til en økonomisk situasjon hvor foreningen ikke kan videreføres i sin nåværende form.

For å møte disse utfordringene ønsker NFA, – Norsk Forening for Automatisering og Ifea å slå seg sammen til én handlingskraftig forening: NFEA, – Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

Flere års godt samarbeide om felles konferanser danner nå grunnlaget for planen om å slå foreningene sammen. NFA har det siste året klart å snu en trend i et vanskelig kurs- og konferansemarked til et positivt resultat. Dette ønsker vi å bygge videre på. Vi tror fagmiljøene i medlemsbedriftene er best tjent med én handlingskraftig organisasjon som dekker fagområdene elektroteknikk og automatisering.

En slik ny kurs er nødvendig for å sikre at medlemmene i Ifea og NFA får et godt etterutdanningstilbud og at foreningens forpliktelser overfor samarbeidspartnere, leverandører og ansatte blir godt ivaretatt.

Styrenes mål er at de to foreningene slås sammen til én i Norsk Forening for Elektro og Automatisering, NFEA ved årsskiftet 2017/2018. Foreningen skal inntil videre ledes av et interimsstyre og innebærer at den nye organisasjonen er operativ fra 1. januar 2018. Den nye organisasjonen skal ha hovedkontor i Kristiansand og et avdelingskontor i Oslo.

Styret i Ifea anbefaler en sammenslåing med NFA for å skape en ny forening under navnet Norsk Forening for Elektro og Automatisering. Dette krever at ¾ av medlemmene i Ifea stemmer «Ja» til sammenslåingen ved en uravstemning.

Hvorfor en uravstemning?
Den 23. november 2017 vedtok styrene og ekstraordinære årsmøter i begge foreningene å arbeide for en sammenslutning av de to foreningene. Vedtektene i foreningen Ifea krever at et slikt vedtak stadfestes i en uravstemning blant Ifeas medlemmer. Ved en slik uravstemning må minst 3/4 av alle Ifeas medlemmer svare Ja på spørsmålet nedenfor.

Svar Ja betyr:
Bedriften ønsker en sammenslåing av Ifea og NFA. Dette medfører at Ifea oppløses som forening for å slås sammen med NFA den 1.1.2018. Ifeas ansatte, midler og forpliktelser overføres til den nye foreningen NFEA.

Svar Nei betyr:
Bedriften ønsker at ikke Ifea oppløses som forening for å gjennomføre en sammenslutning med NFA.

Uravstemningen vil pågå i tiden 24. november og frem til julen 2017. Når det er oppnådd flere enn 127 svar «Ja» ved uravstemningen vil den nye organisasjonen Norsk Forening for Elektro og Automatisering, NFEA være en realitet
fra 1. januar 2018.

 

Det er stengt for kommentarer.